Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym

Regulamin Wypożyczalni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3.2018

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminów: wypożyczalni, czytelni, korzystania z komputerów, pobierania opłat za odbitki kserograficzne i wydruki komputerowe oraz Klauzuli informacyjnej dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowcu Kościelnym

 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W  LIPOWCU  KOŚCIELNYM

 

I.POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

 

§ 2

 

1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 

§ 3

 

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie  

    Polski.

2. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien :

  1. okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
  2. zapoznać się z Regulaminem Biblioteki wraz z załączoną do niego Klauzulą   

informacyjną dla czytelników

  1. złożyć podpis na karcie czytelnika zobowiązujący do przestrzegania tego  

Regulaminu i Klauzuli informacyjnej dla czytelników.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice  

    lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca 

    zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.

5. Gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z 

    wypożyczalni.

6. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia teczkę lub torbę w miejscu

    wskazanym przez bibliotekarza.

 

§ 4

 

1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje  za wypożyczone książki i inne materiały 

    biblioteczne w następujących przypadkach :

  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Lipowiec Kościelny – kaucję w zryczałtowanej wysokości 20 zł za każdy wypożyczony tom,
  2. przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych – kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej ( wielkość kaucji określa bibliotekarz).

2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja 

    staje się własnością Biblioteki, przeznaczoną na jej cele statutowe.

 

§ 5

 

1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w 

    doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 6

 

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 4 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli 

    nie ma na nią  zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie

    wypożyczone przez innych czytelników.

5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu

    książek przed terminem ustalonego w § 6 ust. 2.

 

§ 7

 

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien 

    też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone  

    uszkodzenia   zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych  

    książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w

    zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na

    sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje

    czytelnikowi pokwitowanie.

3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub

    zniszczonej – inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

§ 8

 

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 6 ust. 2, Biblioteka   

    może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się  

    miesiąc po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek,  

    może pokrywać ich koszty.

3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub

    uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z 

    przepisami prawa.

 

 

II.POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

§ 9

 

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do

    Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym.

 

§ 10

 

1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być

    czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa

    do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz

    obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z

    wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kierownika Gminnej Biblioteki

    Publicznej.

 

 

 

                    Lipowiec Kościelny, 25.05.2018r.

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Lipowcu Kościelnym

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny